Úvod

Projekt PET/CT-CZ(Q) si klade za cíl podložit exaktními a reprezentativními daty oblast plánování a optimalizace kapacit pro vyšetření pomocí PET/CT v regionech ČR. Cílem projektu je vytvořit dlouhodobě udržitelnou a snadno aktualizovanou datovou základnu hodnocení této oblasti medicíny. Mapování provedených vyšetření PET/CT, jejich indikace a validované predikce očekávatelných počtů vyšetření v budoucnosti mohou přinést racionální podklady pro plánování v této oblasti léčebné péče. Jelikož jsou vyšetření PET/CT dominantně indikována u onkologických pacientů, tvoří tato oblast hlavní část plánovaných analýz. Projekt však počítá se zpracováním klinických údajů od všech diagnostických skupin s indikací PET/CT vyšetření. Návrh projektu je založen na zpracování již získaných a existujících dat. Zejména jde o data Národního onkologického registru ČR jako populačního zdroje dat a dále o reprezentativní data klinické praxe generovaná zpracováním administrativních dat významných zdravotnických zařízení.